Kotka Svenska Samskola

Styrgruppen för elev- och studerandevård

Styrgruppens främsta uppgift är att främja hälsa, välbefinnande och trygghet inom Garantiföreningens enheter i såväl Kotka Svenska Samskola som Kotka Svenska Barnträdgård. Garantiföreningens representant i och ordförande för styrgruppen är rektor. Till styrgruppen hör skolkurator, skolhälsovårdare, skolpsykolog, speciallärare och rektor. 

Till elev- och studerandevårdsgruppen hör skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare, biträdande rektor, ledande klasslärare och rektor, samt elev- och studiehandledare, lärarrepresentant, representant för elevkåren och vårdnadshavare.

Gemensam elev- och studerandevård

Under minst två möten per termin behandlas generella ärenden kring elevhälsa, bl.a. elevhälsosamarbete, utveckling och uppföljning av elev- och studerandevården.

Individuell elev- och studerandevård

Sektorsövergripande expertgrupper sammankallas vid behov. Den i personalen som oroar sig för en elevs/ studerandes hälsa, kontaktar eleven/ studerande för samtycke och/eller vårdnadshavare (om hen inte har förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke) och sammankallar till möte. Samtycket görs alltid skriftligt på skild blankett.

Skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen hör till den individuella elev- och studerandehälsovården. Dessa kan kontaktas per e-post, per telefon eller genom att sända dem ett textmeddelande.

Skolan har en Plan för elev- och studerandevård som uppdateras inför varje läsår.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Skolhälsovårdare Susanne Weppling
tisdagar kl. 8.00 – 15.30
040 528 1408
susanne.weppling(at)kymenhva.fi

Skolkurator Jaana Tolonen-Lindberg
måndagar 7.30-15.30.
 040 757 6941
jaana.tolonen-lindberg(at)kymenhva.fi

Skolpsykolog Mari Koskela kommer till skolan vid behov.
Samtal och textmeddelande:
 040-198 0415
mari.koskela(at)kymenhva.fi