Kotka Svenska Samskola

Kontakt

Personal e-post: fornamn.efternamn(at)kotkasamskola.com

Lärarna

Candé, Lasse (fysik, kort matematik)
Forslund, Marika (matematik, kemi, fysik)
Hemminki, Maritta (engelska, förtroendeman)
Kerttula, Ninja (lång matematik, kemi, it)
Laine, Heidi (klasslärare 3-4, gymnastik)
Lauretsalo, Leni (slöjd, bildkonst, företagsamhet)
Lindroos, Merja (tyska, engelska, it)
Lindström, Sophie (modersmål)
Mickos, Susanne (elev- och studiehandledning)
Pakkanen, Paula (klasslärare för åk 2, religion, engelska, finska)
Pendoliin, Mirella (musik, engelska, modersmål, hälsokunskap)
Pätäri, Jukka (gymnastik)
Rissanen, Sofia (specialundervisning på deltid)
Saalasti, Anne (klasslärare åk 1, finska)
Sandelin, Benedict (historia, samhällslära, religion, filosofi)
Sirén, Piia-Maarit (elevkårens handledare)
Sund, Nina (biologi, geografi, hälsolära)
Suoraniemi-Laakso Henriikka (finska)
Suutari, Taina (klasslärare åk 5-6, ledande klasslärare)
Wirzenius, Anna (huslig ekonomi)
Åhlberg-Nieminen, Pia-Maria (livsåskådning, psykologi)

Skolgångshandledare

Maria Nyman
Patricia Romström
Piia-Maarit Sirén
Anna Wirzenius
Pia-Maria Åhlberg-Nieminen

Ledare för eftermiddagsverksamheten

Maria Nyman
Patricia Romström

Ledningen, administrativa sidan och fastighetsfunktionen

rektor Timo Tenhunen
biträdande rektor Nina Sund
ledande klasslärare Taina Suutari (åk 1 – 6)
ekonomiassistent Jaana Stenberg-Pousi
skolsekreterare/kanslist Susanne Mickos
ansvarig för IT-sektorn FCT
lokalvårdare Mervi Rinnekoski
fastighetsskötsel Kotkan Kiinteistöpalvelut Oy

Förskolans verksamhet är placerad i Kotka Svenska Barnträdgård.

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ska lägga grunden för elevernas allmänbildning. Den ska också ge eleverna förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet och att fullgöra sin läroplikt. Alla elever är unika och har rätt till god utbildning.

Vårt uppdrag som enda svenskspråkiga skola i en starkt finskspråkig region är att måna om den finlandssvenska identiteten och det svenska språket hos elever med två- eller flerspråkig bakgrund. Vi lägger speciell vikt vid att förstora det svenska ordförrådet. Två- och flerspråkigheten hos våra elever stöder annan språkinlärning. Differentiering är viktigt i vår undervisning.

I skolan finns årskurserna 1-9. Årskurs 1-6 undervisas främst av klasslärare. Ämnes- och timlärare undervisar i årskurserna 7-9. Högstadiet har klassföreståndare, som ansvarar för ärenden gällande klassen och samarbetet med hemmet. Vi har en heltidsanställd speciallärare.

Språkprogrammet

I vår skola studerar vi A- lärokurserna i engelska och finska som modersmålsinriktad lärokurs.. Engelskan börjar i årskurs 1 och finskan i årskurs 5. Tyska som kort språk studeras som valfria studier från årskurs 8. De elever som inte har finska som hemspråk, kan följa A-lärokursen i finska.

Valfria ämnen

I årskurs 1-6 har de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen fördelats i timfördelningen mellan musik, bildkonst, slöjd och gymnastik. Enligt skolans timfördelning har de extra undervisning i svenska och litteratur.
Årskurserna 7 och 8 väljer under våren sina valfria studier inför följande läsår. Information om valfria hittar du här.

Gymnasiet

Gymnasieutbildningens uppdrag är att stärka en bred allmänbildning. Värdegrunden bygger på demokrati och det finländska bildningsidealet, enligt vilket samhället och kulturen utvecklas och förnyas genom utbildning och lärande. I gymnasieutbildningen för unga omfattar gymnasiets lärokurs 150 studiepoäng. Gymnasiets läröplan.

Gymnasiestudierna består av obligatoriska och nationella valfria studier. Studieguide

Vi är ett litet gymnasium med små undervisningsgrupper. Det går att kombinera studier och målinriktad idrott vid Idrottsakademin, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia. https://peda.net/kotka/urheilijakoulutus

Eftermiddagsverksamheten

Kotka Svenska Samskola ordnar eftermiddagsvård för elever i främst årskurs 1 och årskurs 2. Eftermiddagsvården ordnas endast under skoldagar kl. 12.00 – 16.30. Vårdnadshavarna ansöker om en plats i eftermiddagsvården på en skild blankett under mars månad. För platsen betalar vårdnadshavarna en avgift, som ersätter kostnader för personal, material och mellanmål. I vår skola har vi en anställd för arbetet och högst 13 barn kan få plats.

Vårdnadshavarna kan antingen ansöka om en heldagsplats eller halvdagsplats. Heldagsplatsen gäller alla skoldagar och halvdagsplatsen 1-10 dagar. Avgiften för en heldagsplats är 120 euro/ månad och halvdagsplats 60 euro/ månad. Om barnet deltar endast någon timme varje dag, betalar vårdnadshavarna avgiften för heldag. Avgiften grundar sig på att vårdnadshavaren har ansökt om en plats och inte eftermiddagsvård enligt timme.

All frånvaro meddelas till ledaren för eftermiddagsverksamheten. Ifall barnet på grund av sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än tio dagar (gäller heldag) tas endast hälften av avgiften ut, dvs. 60 euro. Om barnet inte alls deltar i eftermiddagsverksamheten på grund av sjukdom under en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift.   De barn som har halvdagsplats och inte deltar i verksamheten under en hel kalendermånad på grund av sjukdom, uppbärs ingen avgift. Ifall barnet inte alls deltar i eftermiddagsverksamheten under en hel kalendermånad uppbärs halva avgiften 60 euro/ 30 euro.

Vårdnadshavaren kan ändra en heldagsplats till halvdagsplats även under läsåret eller vice versa. Då kan man sända in en skriftlig ändring. Ändringarna riktas skriftligt t.ex. via Wilma till ledaren för eftermiddagsverksamheten innan månadsskifte. Avgiften kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det. Det beslutet tas av Kotka stad.

Elevkåren

Kotka Svenska Samskolas elevkår är gemensam för den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Elevkåren verkar enligt skolans mål och bidrar till elevernas trivsel samt harmonin i skolsamfundet. Elevkåren kan delta i arrangemang av temadagar, exkursioner, klubbar och övriga evenemang. Elevkåren kan höras i frågor som gäller läroplanen samt utvärdering och utveckling av skolans verksamhet. Verksamheten handleds av Piia-Maarit Sirén.

Arbeta hos oss

Planer och bilagor